පොත්ගුල

‘ඒ සමනලුන්’ සමාජ සංවේදීත්වයේ ගැඹුර පරාවර්තනය කරන වර්ණවත් කැඩපතක්!

"ඒ සමනලුන්මියගියේ මා නමින් නම් ?" යනු කවි පොතක නමක් සඳහා වූ අපූර්ව…

විමර්ශී විමර්ශී

හතරමං හන්දියක වචන’තරට වැටුණු ‘හෙල්ගාමය හිස් බැල්ම’

කෙටිකතාව පිලිබඳ කුමනාකාරයේ නිර්වචන තිබුණද හොඳ කෙටි කතාවක්  එක් කියවීමක් තුළ පවා…

විමර්ශී විමර්ශී