විමර්ශී

1 Article

සයුර පිරවීම

තරු විසුළ අහස් ගඟගල ගලා වැතිරෙයිදිදුළන අඩ සඳපැමිණෙයිඅප පිටුපසින්මීදුම් දුමාරයවසා ගනියි කෙත්වතු…

විමර්ශී විමර්ශී