මලින්ත විතානගේ 

1 Article

ලාංකේය ටෙලිවිෂන්කරණයේ දෘෂ්ටිවාදී ප්‍රචාරණය

ටෙලිවිෂන් මාධ්‍ය අද්‍යතනය වන විට පශ්චාත් කාර්මික ශිෂ්ටාචාරය තුළ පොදු ජන විඥානය…