ලතා උදයන්

1 Article

වෙනස්වීම්

අම්මාගේ දෑස්වලින් කඩා හැලෙන කඳුළු දෙස මම නිහඬව බලා සිටියෙමි. "මං මොනවා…

ලතා උදයන් ලතා උදයන්