එදවස මතක

තණකොළ පෙත්තා සහ ලී තරප්පුව හෙවත් මහව දුම්රියෙන් ආ ලිපිය

‘එදවස මතක’ පළමු තීරු ලිපිය වෙන් වන්නේ 80 දශකයේදී සිනමාව පිළිබඳ අතිරේකයක්…