තක්ෂිලා ස්වර්ණමාලි

2 Articles

ජීවිතය කියන්නේ ලස්සන විකාරයක් සහ උගුලක් ! – සිරිමල් විජේසිංහ

මෙහි පළ වන්නේ සිරිමල් විජේසිංහ සමග කරන ලද මුල් සම්මුඛ සාකච්ඡාවේ විමර්ශී…

නූතන සමාජ සන්දර්භය තුළ ලාක්ෂා කර්මාන්තකරුවන්ගේ කුල අනන්‍යතාව

ලාක්ෂා ශිල්ප කලාව - හැඳින්වීම ලාක්ෂා ශිල්පය යනු සාම්ප්‍රදායික ලාංකේය සමාජය තුළ…