සුලාරි ද සිල්වා

1 Article

තලගුනේ වියමන්: පුරාණතම ලාංකේය පේෂකර්ම සම්ප්‍රදායයක් වන දුම්බර වියමන් පිළිබඳ අධ්‍යයනයක්

මෙම රචනාව වූ කලී තලගුනේ ගම්මානය ආශ්‍රිතව පැවත එන  දුම්බර රෙදි වියමන…