මු. සිවලිංගන්

1 Article

කඩදාසි ප්‍රජාව

අද රාත්‍රිය ගෙවුණු පසු... සුප්පෛයාගේ කොළඹ ගමන හෙටයි. රාත්‍රිය පුරාවට පාර්වති අම්මාට…