නවරත්නම් ගිරිදරන්

1 Article

නල්ලූර් රාජධානියේ නගර සැලැස්ම

13 වැනි සියවසේ දී උතුරේ පැවැති නල්ලූර් රාජධානියේ නගර සැලැස්ම පාදක කරගනිමින්…