ලරීනා අබ්දුල් හක්

1 Article

කියා දී යනු මැන මදක්!

පරඬැලක් විලස ඉබාගාතේ ඇදී යයි අපෙ ජීවිතය.... කවර තුරු හිසක, කවර අතු…