විමර්ශි, අධ්‍යාපනය සහ පර්යේෂණ දැනුම සන්නිවේදනය කිරීම අරමුණු කර ගත් ලාභ නොලබන අධ්‍යාපන වෙබ් අඩවියකි. විශේෂයෙන් ප්‍රධාන ධාරාවේ මාධ්‍යවලින් ආවරණය නොවී යටපත් වන විකල්ප දැනුම සහ අධ්‍යාපනය සම්ප්‍රේෂණය කිරීම මෙහි ප්‍රධාන අරමුණකි. මෙහි පළවෙන ලිපිවල දැනුම, අදහස්, මතවාද පිලිබඳ වගකීම සහ බුද්ධිමය අයිතිය ඒ ඒ ලේඛකයා, පර්යේෂකයා හෝ සම්මුඛ සාකච්ඡාවකදී අදහස් පල කරන අය සතු වේ. ඡායාරූපවල අයිතිය එම ඡායාරූප ශිල්පීන් හෝ අදාළ වෙබ් අඩවි සතු වේ.

“விமர்சி” கல்வி மற்றும் ஆய்வு தொடர்பான அறிவினை பகிர்ந்துகொள்வதனை நோக்காகக் கொண்ட ஒரு இலாப நோக்கற்ற கல்வியியல் இணையத்தளமாகும். இங்கு வெளியிடப்படும் கட்டுரைகளின் பொறுப்பு, கருத்து, கருத்தியல் மற்றும் அப் புலமைச் சொத்தின் உரிமைகள் என்பன குறித்த கட்டுரையின் எழுத்தாளர், ஆய்வாளர், அல்லது நேர்காணப்படுபவருக்கு உரித்துடையதாகும். புகைப்படங்கள் அந்தந்த புகைப்படக் கலைஞர்கள், அல்லது இணையத்தளங்களின் பதிப்புரிமை பெற்றவையாகும்.
பொதுவாகப் பிரதான செய்தி நிறுவனங்களில்/ ஊடகங்களில் வெளியிடப்படாத அல்லது பிரசுரிக்கப்படாத பல்வேறு மாற்று அறிவு கண்ணோட்டங்களையும் கல்வியியல் ஊடக தயாரிப்புகளை பகிர்ந்து கொள்வது எமது முதன்மை குறிக்கோள்களில் ஒன்றாகும்.

Vimarshee is a non-profit educational website aimed at providing education and communicating research knowledge. Our main goal is to disseminate alternative knowledge and education which is underrepresented in the mainstream media. The responsibility and the intellectual rights of the knowledge, ideas and ideologies of the articles publishing here belong to the respective writer, researcher or interviewee. Photographs are copyrighted by the respective photographers or websites.

Contact us : editorvimarsheee@yahoo.com

Follow us on Facebook   https://www.facebook.com/profile.php?id=100087408810830

Follow us on Twitter  https://twitter.com/vimarshee?t=fsoceL2vzerO3LOdhlsnTQ&s=09